Наукова робота

Науково-дослідна робота на факультеті математики, фізики, комп’ютерних наук і технологій проводиться з урахуванням наявного наукового потенціалу і здійснюється з пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки. На кожній кафедрі факультету виконуються науково-дослідні роботи, які стосуються актуальних проблем методики навчання математики, фізики, технологій та інформатики; методики застосування цифрових освітніх ресурсів під час вивчення фізико-математичних дисциплін; застосування в навчальному процесі інформаційних та інноваційних технологій тощо. Дослідження також стосуються проблем структурної релаксації у твердих тілах; побудови розв’язків систем диференціальних рівнянь; вивчення фрактальних властивостей множин, функцій, розподілів; дослідження властивостей напівпровідникових приладів, вивчення теплофізичних явищ та ін.

Факультет на належному рівні забезпечений кваліфікованими професорсько-викладацькими кадрами, які постійно поповнюються новими докторами і кандидатами наук. Функціонує аспірантура зі спеціальностей 014 Середня освіта (Математика) та 014 Середня освіта (Фізика). Викладачі факультету також керують дисертаціями з інших спеціальностей, зокрема 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Активною є видавнича діяльність. Впродовж останнього часу викладачами факультету опублікована низка вагомих наукових і навчально-методичних праць: монографій, навчально-методичних посібників, статей. Серед них – «Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання засобами ІКТ» (Гуревич Р.С., Гуржій А.М., Коношевський Л.Л.), «Окремі аспекти удосконалення методичної підготовки учителя фізики у педагогічному університеті засобами освітніх технологій» (Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Моклюк М.О., Гулівата І.О., Сільвейстр А.М.), «Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії» (Матяш О. І.), «Фундаменталізація професійної підготовки майбутнього вчителя математики – бакалавра» (Ковтонюк М.М.), «Algebras of multiplace functions» (Dudek W.A., Trokhimenko V.S.), «Формування мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів технічних спеціальностей» (Клочко В.І., Коломієць А.А.), «Навчання фізики майбутніх учителів хімії і біології у педагогічних університетах» (Сільвейстр А.М.), «Вплив поверхневого пластичного деформування на розсіювання механічної енергії металами» (Мозговий О.В., Уланов С.О., Березовський Є.К.), «Секрети підготовки школярів до Всеукраїнських та Міжнародних математичних олімпіад. Алгебра» (Ясінський В.А., Панасенко О.Б.), «Технологія конструкційних матеріалів» (Атаманюк В.В.), «Диференціальні та інтегральні рівняння» (Бак С. М.), «Диференціальні рівняння» (Томусяк А.А., Ковтонюк М.М., Вотякова Л.А.), «Практикум з інтегрального числення функції однієї змінної» (Ковтонюк М.М.), «Збірник навчально-методичних задач з методики навчання геометрії в школі» (Матяш О.І., Воєвода А.Л., Михайленко Л.Ф., Наконечна Л.Й.), «Лекції з лінійної алгебри» (Панасенко О.Б.), «Історія фізики» (Шут М.І., Ільїн В.О., Заболотний В.Ф.), «Моделювання й інтеграція сервісів хмаро орієнтованого навчального середовища» (Копняк Н., Корицька Г., Литвинова С.), «Інформаційні технології навчання» (Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.), «Коливання і хвилі» (Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А.), «Нарисна геометрія і креслення» (Цвілик С.Д.), «Методика навчання креслення», (Цвілик С.Д., Гаркушевський В.С., Луп’як Д.М.), «Основи охорони праці» (Марущак О.В.), «Електротехніка» (Матвійчук А.Я., Стінянський В.Л.) та багато інших.

Кафедри факультету постійно проводять міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції. Серед них: «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми, кратери», «Структурна релаксація в твердих тілах», «Проблеми і перспективи фахової підготовки вчителя математики», «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», «Методичний пошук вчителя математики». Факультет також є співорганізатором міжнародної конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми».

Кафедри математики та інформатики, алгебри і методики навчання математики упродовж 2015-2017 років забезпечували проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук. Також факультет організовує чимало науково-методичних заходів місцевого та обласного рівнів: обласний етап олімпіади з програмування, міжрегіональна конференція «Астрономія і сьогодення», олімпіада геометричної творчості імені В.А. Ясінського та інші.

У 2017 році вийшов черговий збірник наукових праць викладачів і студентів «Актуальні проблеми математики, фізики і технологічної освіти» та черговий випуск збірника наукових праць студентів «Методичний пошук».

Беремо участь у проведенні дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі». Координатором від ВДПУ для проведення дослідно-експериментальної роботи призначена доц. Тютюн Л.А.

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою наукової діяльності факультету. На кафедрах функціонують студентські наукові гуртки і проблемні групи, студенти беруть активну участь в конференціях і семінарах. Вагомими є успіхи наших вихованців на Всеукраїнському рівні. Так, лише у 2017 році студенти факультету вибороли 2 призових місця на ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад (фізика, технологічна освіта) та 8 призових місць на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, в тому числі 4 – математичні науки, 2 – фізика, 2 – інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація. Крім того, команда студентів «Спектр» виборола перше місце серед педагогічних університетів України у Всеукраїнському турнірі фізиків.

Відповідно до укладених угод співпрацюємо з такими закордонними вищими навчальними закладами: Вітебський державний університет імені Машерова (Білорусь); Кишинівський державний педагогічний університет ім. І. Крянге (Молдова); Каракалпакський державний університет імені Бердаха (Узбекистан); Бельцький державний університет імені Алеку Руссо (Молдова).

В рамках укладених угод продовжується тісна співпраця з вищими навчальними закладами України, зокрема з такими: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського» (механіко-машинобудівний інститут); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та іншими.

Кафедри інституту підтримують наукові зв’язки з провідними науковими центрами України: Інститут педагогіки НАПН України; Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича, Інститут надміцних матеріалів НАН України, Львівський фізико-механічний інститут НАН України, Астрономічна асоціація України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України.