Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми»

30 жовтня 2018 року на кафедрі технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності факультету математики, фізики і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського було проведено Всеукраїнську дистанційну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми».
Для участі у конференції було представлено 62 доповіді викладачів, аспірантів, здобувачів, студентів різних педагогічних закладів вищої освіти України. Загальна кількість учасників конференції – 120, серед них 34 іногородніх, 71 – студенти ВДПУ. Науково-практичний форум зібрав широке представництво людей, які переймаються проблемами підготовки вчителя трудового навчання та технологій, зокрема з Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Тараса Григоровича Шевченка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Сучасні соціально-економічні перетворення в Україні у руслі євроінтеграційних процесів торкнулися всіх ланок суспільного життя, зокрема й системи вищої педагогічної освіти, в обставинах реформування якої особливо актуальною постає проблема підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій.
Однією з найважливіших умов досягнення успіху у вирішенні завдань соціалізації підростаючого покоління, його підготовки до професійної діяльності в оновленому соціально-економічному середовищі та формування технологічної культури є відповідна підготовка вчителя трудового навчання та технологій. Він має бути технічно і технологічно освіченим фахівцем, який володіє професійними знаннями, художніми, технічними і технологічними уміннями й навичками. Саме тому психолого-педагогічні проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій у закладах вищої освіти; теоретико-методологічні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у їхню професійну підготовку; методичні аспекти формування професійної компетентності та її складових у майбутніх учителів трудового навчання та технологій; теоретичні та методичні аспекти застосування засобів декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну в їхній професійній підготовці є об’єктом ретельної уваги та досліджень науковців.
Концепція поєднання фундаментальних теоретичних досліджень і педагогічного досвіду в галузі технологічної освіти, залучення до наукових досліджень молодих учених, аспірантів і студентської молоді вимагає апробації отриманих результатів та обміну науковими ідеями, що простежується в активному обговоренні на сторінках збірника наукових праць, опублікованому за матеріалами конференції.
У зв’язку з актуальністю проблеми формування у майбутніх учителів трудового навчання та технологій компетенцій для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на об’єктах науково-освітньої діяльності, відповідальності за особисту та колективну безпеку й усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях, визначено необхідність розширення тематики роботи конференції, зокрема за напрямом «Формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці».
За відгуками учасників, тематика конференції актуальна, що зумовлює доцільність продовження розгляду проблем, пов’язаних з теоретичними та практичними аспектами професійної підготовки, розвитку загальної культури, світоглядних орієнтирів і духовних цінностей; методичними аспектами застосування засобів декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну в професійній підготовці; упровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовку майбутніх учителів трудового навчання та технологій, на наступних науково-практичних конференціях на базі кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Завантажити збірник наукових праць 

Previous Article
Next Article