ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» 15-16 травня 2019 року

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут професійно-технічної освіти

НАПН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Вінницький національний технічний університет

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (з міжнародною участю), що відбудеться 15-16 травня 2019 року на базі факультету математики, фізики і технологій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Тематичні напрями конференції:

 1. Сучасні проблеми математики та інформатики.
 2. Математичне та комп’ютерне моделювання.
 3. Формування освітнього середовища з математики та інформатики у закладах вищої освіти.
 4. Сучасні комп’ютерні технології у викладанні математики та інформатики.
 5. Моніторинг якості освіти: засоби та технології.
 6. Методика навчання математики та інформатики в закладах середньої освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Умови участі в роботі конференції

Участь в конференції безкоштовна. Для участі у роботі конференції необхідно надіслати файли з анкетою (Прізвище_анкета.doc) і текстом тез (Прізвище_тези.doc), оформлених відповідно до вимог, до 10 травня 2019 року на e-mail: vdpumath@gmail.com

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • обсяг – 2-4 повні сторінки разом з анотацією та ключовими словами двома мовами (українською або польською та англійською мовами);
 • формат аркуша паперу – А4;
 • орієнтація – книжна;
 • поля: усі по 2 см;
 • шрифт – Times New Roman, 14 пт;
 • міжрядковий інтервал – 1,5;
 • абзацний відступ – 1,25 см;
 • рисунки – у форматі JPG;
 • формули набирати в редакторі MathType або Microsoft Equation кеглем 14 пт;
 • посилання на використані джерела у квадратних дужках;
 • список використаних джерел (через рядок після тексту тез, за абеткою, оформлений відповідно до вимог).

Зміст тез вибудувати згідно структурних компонентів: постановка проблеми, мета даної публікації, виклад основного матеріалу, висновки.
Електронні варіанти тез і збірника матеріалів конференції буде розміщено на сайті конференції.
За матеріалами конференції планується підготовка та видання чергових випусків збірників наукових праць: «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (фахове видання, включене в Index Copernicus, вимоги до оформлення статей розміщено на сайті http://vspu.net/ojs/index.php/sit/), «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки» (фахове видання, включене в General Impact Factor, вимоги на сайті http://mcm-math.kpnu.edu.ua/).

Адреса оргкомітету

Кафедра математики та інформатики, факультет математики, фізики і технологій, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, вул. Острозького, 32, корпус № 3, м. Вінниця, 21001. E-mail: vdpumath@gmail.com

 Контактні телефони:

+38098-52-79-837 – Ковтонюк Мар’яна Михайлівна

+38097-26-70-366 – Бак Сергій Миколайович

АНКЕТА

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________
 2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (для викладачів) / Курс, спеціальність, місце навчання (для студентів) _________________________________________
 3. Назва тез____________________________________________________
 4. Тематичний напрямок _________________________________________
 5. Контактний телефон___________________________________________
 6. E-mail_______________________________________________________

Тези студентів будуть опубліковані тільки у співавторстві з їх науковими керівниками!!!

зразок оформлення тез

УДК 517.97

Сергій Бак

канд. фіз.-мат. наук, доцент,

доцент кафедри математики та інформатики

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського,

Іван Печериця

студент факультету математики, фізики і технологій

Вінницького державного педагогічного університету

імені Михайла Коцюбинського

 

ІСНУВАННЯ СТОЯЧИХ ХВИЛЬ В ДИСКРЕТНОМУ НЕЛІНІЙНОМУ РІВНЯННІ ТИПУ ШРЕДІНГЕРА НА ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ

Анотація: В статті розглянуто...

Ключові слова: дискретне нелінійне рівняння Шредінгера, двовимірна ґратка, стоячі хвилі.

Abstract: In the article

Keywords: discrete nonlinear Schrödinger equation, a two-dimensional lattice, standing waves.

…………………………………………………………………………….

Список використаних джерел:

 1. Бак С. М. Існування стоячих хвиль для дискретного нелінійного рівняння типу Шредінгера із насичуванню нелінійністю / С. М. Бак // Математичні студії. – 2010. – Т. 33, №1. – С. 78-84.
 2. Braun O. M. The Frenkel-Kontorova model / M. Braun, Y. S. Kivshar. – Berlin: Springer, 2004. – 427 p.
Previous Article
Next Article