Викладачі: кафедра математики та інформатики

КОВТОНЮК МАР’ЯНА МИХАЙЛІВНА

БІОГРАФІЯ

Посада: завідувач кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади асистента у 1983 році.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук.

Вчене звання: професор.

Викладає дисципліни: математичний аналіз, комплексний аналіз, функціональний аналіз, диференціальні рівняння.

Освіта: закінчила фізико-математичний  Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Математика і фізика», здобувши кваліфікацію вчителя математики і фізики; аспірантуру при Київському державному педагогічному інституті імені М. Горького за спеціальністю 01.01.02 Диференціальні рівняння і математична фізика, докторантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні основи фундаменталізації загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя математики». Досліджує асимптотичні методи в диференціальних рівняннях (тема кандидатської дисертації: «Асимптотичні формули для розв’язків нескінченних систем лінійних  диференціальних рівнянь»). Має 140 наукових і науково-методичних праць, із них 36 одноосібні. Серед них: одна монографія, три навчально-методичних посібники, 2 навчальних посібники із Грифом Міністерства освіти і науки України (один одноосібний, інший – у співавторстві), 8 навчальних посібників, з яких 2 одноосібні, більше 35 статей у наукових журналах та збірниках України та зарубіжжя, з яких 18 одноосібні, дві статті в Scopus, 8 навчально-методичних рекомендацій. Загальний обсяг особистого внеску автора становить 123,58 друкованих аркушів. Взяла участь у роботі понад 32 конференцій різного рівня.

Керує науково-дослідною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт, а також дисертаційними дослідженнями трьох аспірантів за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захищено дві кандидатських дисертації (Антонюк Л.В. (2014р.) та Соя О.М. (2016р)). Є керівником проблемної групи, студенти якої беруть участь у Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Студенти Комарівський В. і Войтовик С. стали переможцями у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація» (дипломи другого ступеня, 2011 рік).

Громадсько-педагогічна діяльність: завідувач кафедри математики та інформатики (2008-2010 рр., 2016 р. по даний час), обіймала посаду заступника декана фізико-математичного факультету (19982004 рр.). Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Львівський університет безпеки життєдіяльності), член науково-методичної ради ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, член вченої ради факультету математики, фізики і технологій; член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «математика» серед педагогічних університетів (2011 (голова), 2012) та член галузевої конкурсної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки» (2009-2011, 2015-2017), які проводилися на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, член журі обласних олімпіад школярів з математики (постійно впродовж багатьох років). Є членом оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», членом редакційних колегій фахових збірників наукових праць і науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас».

E-mail: kovtonyukmm@gmail.com

Сайт викладача: «Математичний аналіз і диференціальні рівняння вивчаю САМ»

Наукометричний портрет ученого: http://library.vspu.edu.ua/inform/nauk_profil.htm#kovtonuk_marjana

КЛОЧКО ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА

Посада: професор кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади доцента у 2018 році.

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Вчене звання: професор .

Викладає дисципліни: інформатика, системний аналіз та моделювання, інтелектуальний аналіз даних, програмування, математичні методи і моделі, комп’ютерно орієнтовані технології навчання, теорія і методика навчання інформатики.

Освіта: закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича у 1992 році за спеціальністю «Прикладна математика», здобувши кваліфікацію «математик»; захистила кандидатську дисертацію як здобувач Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання інформатики; захистила докторську дисертацію, закінчивши докторантуру Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила кандидатську дисертацію на тему «Прикладна спрямованість навчання інформатики студентів вищих аграрних навчальних закладів» (2004 р.) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, «Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій» (2018 р.) на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. Основні наукові інтереси стосуються інформатики, прикладної математики, зокрема, artificial intelligence & big data & data mining, педагогіки. Керує навчально-дослідницькою діяльністю студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» на рівні курсових та дипломних робіт. Є керівником групи з підготовки до ІІ етапу ВСО з інформатики. Має понад 250 опублікованих наукових та науково-методичних праць, із них 150 одноосібні. Взяла участь у роботі понад 60 конференцій різного рівня.

Громадсько-педагогічна діяльність. член науково-методичної комісії факультету математики, фізики і технологій. Займається методичною, профорієнтаційною, громадською роботою, організацією студентських олімпіад з інформатики та програмування. Член редакційної колегії науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас».

E-mail: klochkoob@gmail.com

БАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

БІОГРАФІЯ

Посада: професор кафедри математики та інформатики, заступник декана ФМФКН з наукової роботи. Розпочав свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади асистента у 2005 році.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: математичний аналіз, комплексний аналіз, функціональний аналіз, диференціальні та інтегральні рівняння, варіаційне числення, математичне моделювання природничих і соціально-економічних процесів.

Освіта: закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2002 році, здобувши кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики; аспірантуру за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистив кандидатську дисертацію «Рівняння нескінченних ланцюгів нелінійних осциляторів: задача Коші, періодичні розв’язки, біжучі хвилі» (01.01.02 – диференціальні рівняння, 2007 р.) і докторську дисертацію «Дискретні нескінченновимірні гамільтонові системи на двовимірній ґратці» (01.01.02 – диференціальні рівняння, 2020 р.). Основні наукові результати стосуються дослідження дискретних гамільтонових систем (систем осциляторів, систем типу Фермі-Пасти-Улама, дискретного рівняння sine-Gordon, дискретного нелінійного рівняння Шредінгера) за допомогою методів функціонального аналізу і варіаційного числення. Серед публікацій є статті в таких вітчизняних і закордонних журналах: "Доповіді Національної академії наук України", "Український математичний журнал" (Інститут математики НАНУ, входить в бази SCOPUS і WoS), "Journal of mathematical physics, analysis and geometry" (ФТІНТ НАНУ, в бази SCOPUS і WoS), "Математичні методи та фізико-механічні поля" (ІППММ НАНУ, входить в базу SCOPUS), "Український математичний вісник" (ІПММ НАНУ, входить в базу SCOPUS), "Математичні студії" (ЛНУ ім. І. Франка, входить в базу SCOPUS), "Карпатські математичні публікації", "Journal of Mathematical Sciences" (входить в базу SCOPUS), "Communications in Mathematical Analysis" (входить в базу SCOPUS) та збірнику наукових праць "Математичне та комп'ютерне моделювання". Є автором посібника «Лекції з комплексного аналізу», який має гриф МОН.

Упродовж 2002–2005 рр. Бак С. М. був виконавцем держбюджетної теми «Варіаційні методи дослідження нелінійних рівнянь математичної фізики в необмежених областях» (державний реєстраційний номер 0103U003236). Є керівником трьох науково-дослідних робіт: «Проблеми математики та інформатики у педагогічному університеті: теорія і практика» (державний реєстраційний номер 0120U101032), «Коректність задачі Коші для систем осциляторів на двовимірних ґратках» (державний реєстраційний номер 0119U102948), «Варіаційний метод дослідження одного класу гамільтонових систем» (державний реєстраційний номер 0119U102956).

Керує науково-дослідною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт. Є керівником проблемної групи «Варіаційні методи дослідження нелінійних рівнянь математичної фізики. Дискретні моделі», студенти якої беруть участь у Всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з математичних наук, інформатики та кібернетики. Упродовж 2010 – 2019 р.р. на цьому конкурсі ними здобуто 15 дипломів різних ступенів. Керує групою з підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики. Підготував двох призерів олімпіади. Взяв участь у роботі близько 30 наукових конференцій і конгресів різних рівнів.

Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальний за наукову роботу кафедри; відповідальний редактор науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас»; заступник голови оргкомітету Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності»; член вченої ради факультету математики, фізики і комп’ютерних наук.

Упродовж 2009 – 2011 рр. і 2015 – 2017 рр. входив до складу галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук. Упродовж 2011 – 2013 рр. був членом журі ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики. Був членом оргкомітету круглих столів «Форсайт розвитку природничо-математичної освіти на Вінниччині та в Україні» (2018 р.), «Форсайт розвитку математичної та інформатичної освіти на Вінниччині та в Україні» (2019 р., 2020 р.).

Є членом проектної групи проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок», який є одним з переможців конкурсу "Бюджет громадських ініціатив" Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році.

E-mail: sergiy.bak@gmail.com

Сайт викладача:  https://sites.google.com/site/sajtbakasm/

Наукометричний портрет ученого: http://library.vspu.edu.ua/inform/nauk_profil.htm#bak_sergiy

ЗАХАРЧЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Посада: доцент кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади старшого викладача у 2006 році.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: дискретна математика, математичний аналіз, теорія ймовірності та математична статистика, вища математика.

Освіта: закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича у 1992 році за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію «математик, викладач»; аспірантуру за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика, здобувач ВДПУ імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови використання ділових ігор у підготовці майбутніх економістів» (2006 р.). Основні наукові інтереси стосуються дослідження використання активних методів навчання, зокрема ділових ігор у підготовці майбутніх учителів; застосування методів математичної статистики у педагогічних дослідженнях. Керує навчально-дослідницькою діяльністю студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» на рівні курсових та дипломних робіт. Є керівником проблемної групи «Методи математичної статистики у педагогічних дослідженнях». Має понад 90 опублікованих наукових та науково-методичних праць, із них понад 80 одноосібні. Взяла участь у роботі понад 30 конференцій різного рівня.

Громадсько-педагогічна діяльність: профорг кафедри математики та інформатики, наставник академічної групи.

Упродовж 2009-2011 рр. і 2015-2017 рр. входила до складу організаційного комітету ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки», упродовж 2011-2013 рр. – ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з математики, які проводилися на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Є членом оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності». Член редакційної колегії науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас».

E-mail: natale2670@gmail.com

ТЮТЮН ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Посада: доцент кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади лаборанта у вересні 1998 року.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Викладає дисципліни: аналітична геометрія, конструктивна геометрія, основи геометрії, неевклідові геометрії, диференціальна геометрія і топологія.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: фізико-математичний факультет за спеціальністю «Математика і фізика», здобувши кваліфікацію вчителя математики і фізики; магістратуру за спеціальністю «Математика», здобувши кваліфікацію магістра-дослідника математики; цільову аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила кандидатську дисертацію на тему «Наступність допрофесійної і професійної підготовки майбутніх учителів математики в умовах комплексу «ліцей-педагогічний університет». Досліджує і аналізує можливості й особливості використання інформаційних технологій, зокрема вільного програмного забезпечення, в процесі викладання математичних дисциплін та їх роль у професійній підготовці майбутніх учителів математики. Є керівником студентської проблемної групи: «Вибрані питання з конструктивної геометрії». Керує виконанням дипломних робіт студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр». Має близько 120 опублікованих наукових та науково-методичних праць. Є співавтором «Посібника з шкільного курсу математики» (для вступників до вищих навчальних закладів), (рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для навчальних закладів І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації). У червні 2010 року стала лауреатом ІІІ-го обласного конкурсу «Молода людина року» в номінації «Молодий науковець року».

Громадсько-педагогічна діяльність: обіймала посади заступника директора інституту математики, фізики і технологічної освіти з наукової роботи та завідувача кафедри математики та інформатики (2008-2011 рр.), наставник академічної групи.
Упродовж 2008-2014 рр. і у 2018 році бере участь у роботі вченої ради Інституту математики, фізики і технологічної освіти та факультету математики, фізики і технологій. Підтримує наукові зв’язки з науковими, навчальними та загальноосвітніми закладами України, Вінницької області та м. Вінниці. Викладала математику для слухачів курсів при ВДПУ із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з математики (2007-2011 рр.). Упродовж 2009-2017 рр. була активним організатором і секретарем галузевої конкурсної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки» та відповідальним секретарем і заступником голови оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «математика» серед педагогічних університетів, які проводилися на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У 2018 році брала активну участь в організації й проведенні І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (першість світу з програмування ACM-ICPC). Неодноразово бере участь у роботі журі під час проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з математики серед школярів м. Вінниці. Є членом редакційної колегії науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас». З вересня 2018 року – заступник директора факультету математики, фізики і технологій з наукової роботи.

E-mail: tyutyun_lyubov@i.ua, lyubov.tyutyun@gmail.com

Сайт викладачаhttps://sites.google.com/site/geometryvspu

КОВТОНЮК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

БІОГРАФІЯ

Вчене звання: доцент.

Посада: доцент кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади асистента у 2008 році.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: інформатика, інформатика та інформаційні технології, об'єктно-орієнтоване програмування.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2004 році, здобувши кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики та магістратуру ВДПУ у 2005 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики; аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2007 році отримала сертифікат про успішне завершення 64-годинного курсу за програмою «Intel «Навчання для майбутнього»».

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування професійної готовності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до організації самостійної пізнавальної діяльності школярів" (2013 р.). Основні наукові результати стосуються проблем підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін за допомогою інформаційних технологій і дослідження дискретних гамільтонових систем. Серед публікацій є статті в таких вітчизняних і закордонних журналах: "Український математичний вісник" (ІПММ НАНУ, входить в базу SCOPUS), "Математичні студії" (ЛНУ ім. І. Франка, входить в базу SCOPUS), "Journal of Mathematical Sciences" (входить в базу SCOPUS), "Communications in Mathematical Analysis" (входить в базу SCOPUS), "Технологии и методики в образовании", "Фізико-математична освіта", "Нова педагогічна думка", "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" та збірниках наукових праць "Математичне та комп'ютерне моделювання", "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:  методологія, теорія, досвід, проблеми", "Вісник Черкаського університету", "Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету". Керує науково-дослідною та навчально-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт. Є керівником гуртка «Реалізація математичних методів в табличних процесорах». Виконавець трьох науково-дослідних робіт: «Проблеми математики та інформатики у педагогічному університеті: теорія і практика» (державний реєстраційний номер 0120U101032), «Коректність задачі Коші для систем осциляторів на двовимірних ґратках» (державний реєстраційний номер 0119U102948), «Варіаційний метод дослідження одного класу гамільтонових систем» (державний реєстраційний номер 0119U102956). У 2020 році пройшла 180-годинне закордонне наукове стажування в Економічному університеті в м. Бидгощ (Польща). Взяла участь у роботі близько 20 наукових конференцій різних рівнів.

Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальна з педагогічну практику; член редакційної колегії і відповідальний секретар науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас»; член оргкомітету Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності».

Упродовж 2015 – 2017 рр. була членом оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук. Була членом оргкомітету круглих столів «Форсайт розвитку природничо-математичної освіти на Вінниччині та в Україні» (2018 р.), «Форсайт розвитку математичної та інформатичної освіти на Вінниччині та в Україні» (2019 р., 2020 р.).

Є членом проектної групи проекту «3D-моделювання і його використання для протезування кінцівок», який є одним з переможців конкурсу "Бюджет громадських ініціатив" Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у 2020 році.

E-mail: galyna.kovtonyuk@gmail.com

Сайт викладача: https://sites.google.com/site/sajtkovtonukgm/

Наукометричний портрет ученого:

http://library.vspu.edu.ua/inform/nauk_profil.htm#kovtonuk_galina

СЕМЕНЕЦЬ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри математики та інформатики. Розпочав свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади старшого викладача з 1 вересня 2009 року по 7 вересня 2010 року. Продовжив роботу з вересня 2018 року.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Викладає дисципліни: операційні системи і системне програмування, Web-програмування,.

Освіта: закінчив факультет автоматики та комп'ютеризованих систем управління Вінницького національного технічного університету за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління, здобувши кваліфікацію магістр комп’ютеризованих систем, автоматики і управління; аспірантуру при ВНТУ за спеціальністю «математичне моделювання і обчислювальні методи».

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистив кандидатську дисертацію на тему «Моделювання людино-машинних систем управління з головним інтерфейсом» (2004 р.). Основні наукові інтереси стосуються Web-програмування, як інструменту інтерактивного викладання дисциплін. Керує виконанням дипломних робіт студентів ступеня вищої освіти «магістр».

Громадсько-педагогічна діяльність. Упродовж 2009-2010 рр. був членом оргкомітету ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки». Член редакційної колегії науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас».

E-mail: dmisem@yahoo.com

ТУРЖАНСЬКА ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Посада: старший викладач кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади лаборанта у 2002 році.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: вища математика, вища геометрія, системи комп'ютерної математики.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: фізико-математичний факультет у 2001 році за спеціальністю «математика і фізика», здобувши кваліфікацію вчитель математики, фізики та астрономії; магістратуру у 2002 році, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики; аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості підготовки майбутніх учителів математики» (2012 р.). Основний напрям наукових досліджень – нечітка логіка та її застосування для аналізу педагогічних систем, нечітке моделювання в середовищі Matlab. Керує науково-дослідницькою діяльністю студентів на рівні курсових та дипломних робіт освітнього ступеня «Бакалавр». Здійснює керівництво проблемною групою «Теорія нечіткої логіки та її застосування для аналізу педагогічних систем». понад 20 наукових праць, із них 15 у провідних фахових виданнях України. Взяла участь у роботі понад 15 конференцій різного рівня.

Громадсько-педагогічна діяльність: секретар кафедри математики та інформатики, член журі міських та обласних олімпіад школярів з математики, наставник академічної групи.
Упродовж 2009-2011 рр. і 2015-2017 рр. входила до складу організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук. який проводився на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Є членом оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності». Член редакційної колегії науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас».

E-mail: turganskaoksana@gmail.com

Сайт викладача: https://sites.google.com/site/sajtturzanskoieos/

СОЯ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Посада: асистент кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади лаборанта у вересні 2007 року.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Викладає дисципліни: чисельні методи, математичне програмування, методи оптимізації і дослідження операцій, математичне і комп’ютерне моделювання, комп’ютерний практикум з методів обчислень, архітектура і програмне забезпечення персонального комп’ютера, комп’ютерні мережі.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського: інститут перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук за напрямом підготовки/спеціальністю 0101 «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика», здобувши кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя математики (2006 р.); магістратуру напрямом підготовки/спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Математика», здобувши кваліфікацію викладача математики, вчителя основ економіки (2007 р.); цільову аспірантуру за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2016 р.).

Науково-дослідницька діяльність та наукові інтереси: захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури самостійної роботи майбутніх учителів математики засобами інноваційних технологій» (2016 р.). Досліджує процес активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, підвищення якості засвоєння математичних дисциплін шляхом організації самостійної роботи студентів із застосуванням ІКТ та використання пакетів прикладних програм у професійній підготовці студентів фізико-математичних спеціальностей. Є керівником студентської проблемної групи: «Вибрані питання комп’ютерного моделювання в математиці». Керує виконанням дипломних робіт студентів ступеня вищої освіти «магістр». Має близько 40 опублікованих наукових та науково-методичних праць, із них 16 одноосібні. Серед них: 1 навчально-методичний і 2 навчальних посібники (у співавторстві), 1 стаття в закордонному виданні (Угорщина), 1 стаття у журналі, який включено в наукометричну базу Index Copernicus. Організувала й провела науково-методичний семінар «Методика формування культкури самостійної роботи майбутніх учителів математики, матеріали якого оформлено у вигляді навчально-методичного посібника для викладачів і студентів математичних спеціальностей закладів вищої освіти (2015 р. Взяла участь у роботі понад 20 конференцій різного рівня.

Громадсько-педагогічна діяльність: відповідальна за репозитарій кафедри математики та інформатики, наставник академічної групи. Займається методичною, профорієнтаційною та громадською роботою.

Упродовж 2009-2011 рр., 2016-2017 рр. була членом оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук. який проводився на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. У 2018 році брала активну участь в організації й проведенні І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (першість світу з програмування ACM-ICPC). Є членом оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності». Член редакційної колегії науково-популярного альманаху «Математика та інформатика навколо нас»

E-mail: soya.o.m@gmail.com

Сайт викладачаhttps://sites.google.com/site/geometryvspu

ПОЛІЩУК ВІТАЛІЙ ОЛЕГОВИЧ

Посада: завідувач обчислювальними лабораторіями кафедри математики та інформатики. Розпочав свою трудову діяльність на кафедрі математики з посади лаборанта у 1998 році.

Освіта: закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського у 2000 році за спеціальністю «математика й інформатика», здобувши кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.

Громадсько-педагогічна діяльність. Понад 18 років працює з комп’ютерною технікою, фахово-підготовлений в області інформаційних і комп’ютерних технологій, повсякчас надає допомогу студентам в освоєнні нової обчислювальної техніки та засвоєнні нових знань. Бере участь у проекті зі створення інформаційно-освітнього Інтернет-порталу кафедри. Упродовж 2009-2017 рр. брав активну участь у організації та проведенні ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки», ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «математика» серед педагогічних університетів, І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (першість світу з програмування ACM-ICPC, 2018 р.), які проводилися на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

ЯРОШ ОКСАНА ІВАНІВНА

Посада: старший лаборант кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність в університеті з 1998 року, на кафедрі математики та інформатики з 2013 року.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «трудове навчання», здобувши кваліфікацію спеціаліста учитель трудового навчання, організатор технічної творчості.

Громадсько-педагогічна діяльність: займається діловодством кафедри математики та інформатики.

Була членом оргкомітету міжнародної конференції «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми й кратери» (2002, 2005, 2008, 2011рр.), міжнародної науково-практичної конференції «Структурна релаксація в твердих тілах» (2003, 2006, 2009, 2012рр.). Упродовж 2013-2017 рр. брала активну участь у організації та проведенні ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки», ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «математика» серед педагогічних університетів, міжнародної конференції «Комети, астероїди, метеори, метеорити, астроблеми й кратери» (КАММАК), І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування (першість світу з програмування ACM-ICPC, 2018 р.). та інших наукових й науково-методичних заходів, які проводилися на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Була членом робочих груп з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ спеціальностей.

ЛЕОНОВА ІВАННА МИКОЛАЇВНА

Посада: асистент кафедри математики та інформатики, старший лаборант кафедри математики та інформатики. Розпочала свою трудову діяльність на кафедрі з березня 2018 року.

Освіта: закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2018 році, здобувши кваліфікацію магістр середньої освіти (Математика) спеціалізація Інформатика, професійна кваліфікація викладач математики, вчитель математики та інформатики.

Науково-дослідницька діяльність: у березні 2016 р. доповідала у ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Математичні науки» з темою «Гетероклінічні хвилі в дискретному рівнянні sin-Ґордона на двовимірній ґратці» (під керівництвом Бака С. М.).

Громадсько-педагогічна діяльність: у 2016 р. брала активну участь у проведенні відкритих уроків на ІІ турі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» в номінації «Математика»; у 2018 р. брала активну участь у організації та проведенні Всеукраїнської олімпіади з програмування (ICPC) та студентських олімпіад з інформатики та програмування, які проводилися на базі ВДПУ імені Михайла Коцюбинського.

E-mail: ivannaleonova6@gmail.com